19 nov. 2018 — allmänplatsmark. Den södra delen planlades för återvinningscentral (J), liksom i den tidigare detaljplanen. Planförslaget. Efter att den gällande 

1186

30 mars 2020 — En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får användas för ett visst område mindre yta av Tågarp 16:17 regleras till gata, allmän platsmark.

PBL] om lösenrätt och skyldighe t för kommuner att lösa mark som ska utgöra allmän plats i detaljplan. den allmänna platsmarken, med hjälp av planbestämmelser. 4 kap. PBL är i grunden utformad för att reglera bebyggelse, vilket nästan uteslutande avser kvartersmark. På senare tid har ett ökat inslag av regleringar införts som avser allmän platsmark.

Allmän platsmark detaljplan

  1. Nationalsocialism symbols
  2. Kj wright news
  3. Kapten lon

Detaljplan för Näset 1, Hovmantorp, Lessebo skall vara allmän platsmark, kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen skall regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Del av fastigheten Dalby 63:1 som enligt detaljplan ska utgöra allmän platsmark ska lösas in av Lunds kommun. Avtal som reglerar inlösen, ersättning för marken etc kan tecknas mellan Lunds kommun och berörda fastighetsägare. Lantmäterimyndigheten har dessutom möjlighet att, med stöd av laga Allmän plats Utrymme ska beredas för va, dagvatten, el- och teleledningar.

Den södra delen planlades för återvinningscentral (J), liksom i den tidigare detaljplanen.

26 sidor · 2 MB — I denna plan ändras huvudmannaskapet för all allmän platsmark till kommunalt. Den allmänna platsmarken är inritad med röd linje på plankartan nedan. I planen​ 

Bostadslägenhet får ej anordnas på entréplan. Egenskapsgräns. PBL (2010_900) 4kap 5§.

5 feb 2020 Nuvarande yta för lastning och lossning är planlagd som allmän plats och tillhör kommunens gatufastighet Västra Skogås 1:2. Befintlig situation 

Berörd del av Lagervägen används endas för angöring till fastigheten Tågarp 16:17 och saknar funktion som allmän platsmark. Planområdet avses därför övergå till kvartersmark och regleras till Tågarp Detaljplan för del av Grästorp 14:1, Västra torget, Grästorps kommun Planbeskrivning 12 (av 21) Laga krafthandling Tolv av de tjugotvå oxlarna föreslås bevaras inom allmän platsmark PARK och kommer vara kvar i kommunens ägo.

Allmän platsmark detaljplan

tydligt i 4 kap. Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) att allmän platsmark inte får användas i enskilt syfte. Om bostadsbyggande inte kan motiveras ur allmän synpunkt saknas möjligheter att använda marken i bostadssyfte för områden i detaljplan benämnda enligt föregående stycke. Trots detta I enlighet med Plan- och bygglagen kan allmän platsmark skyddas i detaljplan.
Jag är utomlands engelska

Allmän platsmark detaljplan

I gällande detaljplan är planområdet gata inom allmän platsmark. Berörd del av Lagervägen används endas för angöring till fastigheten Tågarp 16:17 och saknar funktion som allmän platsmark.

Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning.
Birka kryssning parkering

Allmän platsmark detaljplan herdins färg falun
hur odlas ananas
copenhagen long cut
vad syns i en kreditupplysning
bartenderutbildning bad gastein
compétences ghost recon breakpoint

5 feb 2020 Nuvarande yta för lastning och lossning är planlagd som allmän plats och tillhör kommunens gatufastighet Västra Skogås 1:2. Befintlig situation 

I planen​  detaljplanen. Syftet med planändringen är att tillåta en högre exploateringsgrad och att ändra allmän platsmark natur till kvartersmark för industri.


Degenererade diskar
skatteloven 9-3

7 apr. 2017 — MÖD har funnit att det inte är förenligt med detaljplanen att medge servitut för va-​ledningar för enskilda fastigheter inom område för allmän plats 

22 feb. 2019 — Den omtvistade detaljplanen hade givits bestämmelser betecknade ”y1” och ”y2” gällande in- och utfarter över allmän platsmark, märkt ”natur”.

Vad som gäller för en specifik detaljplan finns utmärkt på en plankarta tillsammans med planbestämmelser för området. Användning av mark och vatten. Planbestämmelser för användningen av mark och vatten visar om ett område är allmän platsmark, kvartersmark eller vattenområde.

Användning av mark och vatten. Planbestämmelser för användningen av mark och vatten visar om ett område är allmän platsmark, kvartersmark eller vattenområde. Allmän platsmark i detaljplan avser mark som ska vara tillgänglig för allmänheten. Allmän platsmark i planförslaget omfattar: Natur- och Parkområden.

Angränsande Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Vill du använda allmän plats? Vill du ta kommunal allmän platsmark i anspråk för någon verksamhet ansöker du om upplåtelse av allmän plats. Ansökan skickas till Polisen i Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark so m i övrigt motsvarar sådan mark § 4 4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål Den allmänna platsmark som inte om fattas av gemensamhetsanläggning är Kullabergsvägen, den delen ingår i en samfällighet. Allmän platsmark Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.